כתב התחייבות 

כתב התחייבות SP

אישור המנטור על כך שכל מי שלוקח חלק בתכנית חתם על  כתב ויתור והסכמה (אלקטרוני או ידני)

השתתפות בתכניות FIRST בארץ ובעולם מחייבת חתימה על טופס זה על ידי הורי התלמידים וכל מי שלוקח חלק בפעילות בעונה (במידה ומילאתם טופס אלקטרוני אין צורך למלא גם את טופס זה).

השתתפות בתכניות FIRST בארץ ובעולם מחייבת חתימה על טופס זה על ידי הורי התלמידים וכל מי שלוקח חלק בפעילות בעונה

כחלק מהנחיות בטיחות וביטחון של המתקנים בהם מתקיימת התחרויות, כל מנטור נדרש להמציא בבוקר התחרות רשימה הכוללת את שמות המשתתפים מטעם הקבוצה – תלמידים, מנטורים, מלווים.

כחלק מהנחיות בטיחות וביטחון של המתקנים בהם מתקיימת התחרויות, כל מנטור נדרש להמציא בבוקר התחרות רשימה הכוללת את שמות המשתתפים מטעם הקבוצה – תלמידים, מנטורים, מלווים.

טפסים חשובים

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466