נוהל תשלומים – חדש!

שימו לב! פרטי חשבון הבנק שלנו השתנו. הפרטים העדכניים הם:

בנק לאומי (10), סניף מס' 800, מספר חשבון 77842233, חשבון ע"ש הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל.

כיצד ניתן להעביר תשלום?

צ'ק (המחאה)

 • הפקדה עצמית לחשבון החדש!

 • מסירה אישית במשרד בתיאום מראש במספר 050-9040466,  בכתובת ליסין 14 תל אביב.

 • משלוח צ'ק באמצעות דואר רשום למשרדנו ליסין 14, תל אביב

            שימו לב! לא יתאפשר משלוח צ'ק באמצעות דואר רשום לטכניון.

העברה בנקאית

 • העברה בהתאם לפרטים המופיעים מעלה.

לאחר העברת תשלום יש לבצע את הצעדים הבאים:

 • העברת דוא"ל לכתובתנו first@firstisrael.org.il או מסרון WhatsApp למספר 050-9040466 ובו צילום הצ'ק/אסמכתא על העברה בנקאית בציון מספר הקבוצה, שם התכנית ושם ביה"ס (או שם הגורם המשלם) אשר עבורו הועבר התשלום.

 • באחריות מנטור הקבוצה/גורם רשמי מטעם הקבוצה ו/או ביה"ס לוודא מולנו חודש לפני מועד התחרויות כי התשלום נזקף לזכות קבוצתו.

 • העברת תשלום באמצעות צ'ק בהפקדה עצמית בבנק תתבצע בצירוף הצגת חשבונית מטעמנו.

 • שימו לב! בכל המקרים, התשלום ייזקף לזכות הקבוצה רק לאחר פירעון התשלום בפועל.

 • רק לאחר פירעון התשלום בפועל תתאפשר קבלת ציוד מטעמנו. 

 • לתשלום באמצעות תרומות, אנא עברו לנוהל תרומות.

 • בכל עניין הקשור בתשלומים אנא פנו לדוא"ל first@fisrtisrael.org.il או לטלפון 050-9040466\ 077-5256428.

הנחיות לרישום ולתשלום

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466