השתתפות בתכניות FIRST בארץ ובעולם מחייבת חתימה על טופס זה על ידי הורי התלמידים וכל מי שלוקח חלק בפעילות בעונה

כחלק מחיזוק הקשר עם הנהלת בתי הספר והארגונים, כל מנהל ארגון המפעיל קבוצה נדרש להעביר את כתב ההתחייבות המהווה תנאי להשתתפות בתכנית.

בקשה לקבלת חשבונית לביצוע תשלום דמי רישום לעונה ובמידת הצורך, לתחרות הגמר

טפסים חשובים

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466